Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean

Proiectul Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean” îşi propune să crească informarea a 900 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din 30 de școli din Municipiul București, cu privire la opțiunile privind parcursul educațional și profesional, care să dezvolte capacitatea decizională a acestora cu privire la alegerea viitoarei profesii, orientarea în carieră și integrarea socio-profesională a lor, prin intermediul educaţiei non formale.

În prima etapă se realizează informarea unităților de învățământ pilot selectate, cu privire la proiect (câte 5 școli în fiecare sector), urmată de selecția grupului țintă la nivelul fiecăreia dintre aceste școli pilot, respectiv câte 30 elevi din fiecare școală pilot. Concomitent, aplicantul ISMB va încheia un număr de 18 acorduri de parteneriat cu agenți economici pentru derularea proiectului (câte 3 acorduri la nivel de sector).

În a doua etapă, se vor desfășura activitățile cu cei 900 de elevi, atât în școlile pilot, cât și la agenții economici cu care s-au încheiat acordurile de parteneriat de către aplicant, prilej cu care elevilor din grupul țintă li se vor prezenta, teoretic și practic, o paletă largă de joburi și calificări. Totodată, redactorul revista meseriilor pe piața muncii bucureștene, cei 3 experți cu elaborarea a câte 6 materiale/articole, expertul realizare machetare și grafică revistă și expertul fotograf vor realiza revista meseriilor de pe piața muncii bucureștene, care va  descrie activitatea elevilor din grupul țintă desfășurată la agenții economici.

 

 Obiective principale:

 • Dezvoltarea la elevii din grupul țintă a abilităţilor de comunicare verbală, para verbală şi nonverbală în situaţii specifice la agenți economici;
 • Dezvoltarea parteneriatului școală – mediu de afaceri prin încheierea a cel puțin 18 acorduri de colaborare între ISMB și agenți economici;
 • Creșterea gradului de cunoaștere în rândul grupului țintă privind meseriile/calificările de pe piața forței de muncă bucureștene, prin realizarea revistei meseriilor de pe piața muncii bucureștene;
 • Identificarea propriilor puncte forte ( precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși
 • Identificarea domeniilor de interes pentru viitoarea profesie, a meseriei adecvate în conformitate cu profilul psihic și intelectual al elevilor, al competențelor lor, precum și al rolurilor pe care aceștia și le pot asuma;
 • Rezolvarea de probleme practice ridicate de meseriile/calificările prezentate în mediul de afaceri;
 • Corelarea strategiei de intervenție în orientarea în carieră a elevilor din grupul țintă cu mediul de afaceri.

Grupul  ţintă este format din  900  de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din cele 30 de unități de învățământ pilot. La nivelul fiecărei școli din cele30 de școli pilot se vor alcătui grupe formate din 30 de elevi, din clasele a VII-a și a VIII-a, care vor participa la atât la activitățile specifice realizate în cadrul școlii, cât și la agenți economici. Cei 30 de elevi din cadrul fiecărei școli vor fi împărțiți în 3 grupe, fiecare cu câte 10 elevi, care vor participa la agenții economici cu care aplicantul ISMB a semnat acordurile de parteneriat.

Activităţile principale ale proiectului:

 • Organizarea conferinţei de deschidere a proiectului;
 • Realizarea programului de activități al proiectului (sesiunile de formare în unitățile de învățământ pilot și vizitele de lucru ale elevilor din școlile pilot la agenții economici);
 • Selectarea grupului ţintă, 900 de elevi la nivelul celor 30 de unităţi;
 • Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru cei 900 de elevi, necesare pentru eliberarea diplomelor de participare la proiect;
 • Împărțirea grupului țintă din școlile pilot în câte 3 grupe, fiecare cu câte 10 elevi, care vor participa la vizitele la agenții economici;
 • Realizarea bazei de date a grupului țintă (900 elevi);
 • Elaborarea programului de formare în carieră, orientare școlară și profesională, a elevilor din grupul țintă (metodologie, curricula- suport de curs, proceduri de realizare-evaluare);
 • Elaborarea chestionarelor pentru elevii din grupul țintă, aplicarea, prelucrarea și interpretarea rezultatelor;
 • Realizarea programului de formare în carieră, orientare școlară și profesională, a elevilor din grupul țintă, la nivelul fiecărei școli pilot, de către formatori (30 de persoane);
 • Organizarea vizitelor la agenții economici și explorarea acestora;
 • Realizarea revistei meseriilor pe piața muncii bucureștene;
 • Crearea unui CD/stick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul proiectului, care va fi pus la dispoziția școlilor pilot și a partenerilor;
 • Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor şi a interviurilor aplicate grupului ţintă de către echipa de implementare;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație și al Consiliului Inspectorilor, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităţilor școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administraţie, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanţilor Elevilor, în revistele şcolilor şi pe site-urile şcolilor, în presă şi la TV.
 • Organizarea conferinţei de închidere a proiectului.

Relevanţa proiectului

Ideea proiectului s-a născut din necesitatea de a avea absolvenți ai clasei a VIII-a, informați cu privire la specializările oferite de unitățile din  învățământul profesional și tehnic bucureștean, în vederea realizării celor mai bune opțiuni privind continuarea studiilor liceale, astfel încât, după absolvirea acestora să își poată găsi ușor un loc de muncă, în cadrul unei rețele de parteneriat formată din toți factorii implicați: școală/angajatori/părinți, pentru a se putea stabili un traseu profesional personalízat pentru fiecare tânăr, astfel încât să se asigure o tranziție îmbunătățită a acestora de la școală la un loc de muncă.

Dovada ca tema proiectului este una de actualitate și de o deosebită importanță rezultă și din PRAI la nivelul Regiunii 8 București – Ilfov, care arată că rata de plasare a tinerilor absolvenți este la nivel redus, înregistrându-se un număr mare de șomeri, ponderea tinerilor cuprinși intre 14-24 de ani, fiind de 27,7% în prezent, față de 14,6% cât era in urma cu 10 ani. Ponderea cea mai mare o are categoria cu nivel scăzut de pregătire pentru care piaţa muncii oferă un număr redus de locuri de muncă. Pe de altă parte, analiza SWOT realizată de ISMB privind traseul educațional al absolvenților clasei a VIII-a către  învățământul profesional și tehnic, a identificat cauzele care au determinat rata scăzută a opțiunilor elevilor și părinților acestora către școlile IPT, unele dintre acestea putând fi remediate prin măsuri luate la nivel local, cum ar fi de exemplu implicarea școlilor gimnaziale în proiecte de formare profesională a cadrelor didactice, participarea acestora la activități comune cu școlile din IPT, realizarea de parteneriate la nivelul comunității cu agenți economici, în cadrul cărora să se realizeze schimburi de informații și bune practici privind meseriile solicitate pe piața muncii, pentru a prelua din bunele practici privind curriculumul la decizia școlii și metodele de predare în IPT; altele, însă, nu pot fi  remediate decât prin adecvarea politicilor privind ocuparea forței de muncă. În acest demers, ISMB are experiență ca urmare implementării unor proiecte europene, finanțate prin A.N.P.C.D.E.F.P., precum și a unor proiecte strategice, finanțate prin Fondul Social European. ISMB are experiență în management de proiect, o bogată experiență în coordonarea unor activități in zone geografice extinse și în dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale. Membrii săi sunt cadre didactice, inspectori cu experiență în domeniul educațional, al managementului, cât și cunoscători ai domeniului antreprenorial și ai mediului de afaceri. De asemenea, ISMB elaborează Planul Local de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional si Tehnic (PLAI), care este documentul de planificare strategică a ofertei de formare profesionala prin învățământul profesional și tehnic pe termen mediu si care sta la baza elaborării planului anual de școlarizare, prin intermediul căruia ISMB poate să racordeze oferta educaționala a școlilor IVT la cerințele agenților economici si la nevoile de formare ale elevilor. Prin implementarea proiectului propus, prin materialele educaționale care se vor realiza (revista meseriilor de pe piața muncii bucureștene, analizele de impact asupra grupului țintă), se vor realiza condițiile materiale necesare pentru adecvarea curriculum-ului școlar din IPT, la nevoile de informare/formare ale elevilor și la cerințele agenților economici privind calificările.

Elementul inovativ specific al acestui proiect îl reprezintă integrarea cerințelor venite dinspre piața muncii, de la agenții economici care vor fi implicați în realizarea proiectului, în curriculum-ul la decizia școlii din învățământul obligatoriu, precum și îmbunătățirea consilierii și orientării profesionale a elevilor, pentru alegerea traseului de pregătire profesională și/sau academică. Abordarea din cadrul proiectului asigură un contact personal, direct, al elevilor din grupul țintă cu piața reală a muncii și permite ca aceștia să fie informați, să poată învăța și dobândi abilitățile necesare pentru viață. Pregătirea elevilor pentru activitățile profesionale trebuie să înceapă înainte de momentul alegerii profesiei. De aceea, ultimii doi ani ai învățământului gimnazial trebuie să contribuie decisiv la orientarea profesională. Prin participarea la acest proiect, elevii din grupul țintă vor fi mai bine pregătiți pentru alegerea traseului de pregătire, primind totodată informații generale despre oportunitățile profesionale și dobândind abilitățile necesare în cazul în care vor decide să-și continue studiile. Proiectul Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean”, respectă aceste două aspecte: formarea specifică pentru competențe concrete și formarea generală pentru abilități de viață.

Totodată, proiectul este în concordanță și sprijină politica Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, de promovare și susținere a accesului tinerilor către învățământul profesional și de dezvoltare a relațiilor parteneriale între instituțiile de învățământ și operatorii economici.

Deschiderea către comunitate, impactul scontat și diseminarea proiectului

În cadrul proiectului se va implementa un set de activități specifice destinate cunoașterii si diseminării proiectului si a tuturor rezultatelor acestuia la nivelul comunității. La debutul proiectului  se va realiza un plan de comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului către publicul larg, de responsabilul diseminare şi valorizare din echipa de management a proiectului. Partenerii externi vor fi direct implicați în activitățile de promovare și valorizare a proiectului și a rezultatelor acestuia, prin oferirea de informații de calitate privind proiectul (comunicate de presă, publicarea pe site-ul ISMB și pe site-urile CCD, CMBRAE și ADDE, interviuri în presa locală). În particular, toți participanții la proiect vor realiza materiale de diseminare a proiectului pe care le vor prezenta în consiliile profesorale din școlile de proveniență, în școlile pe care le monitorizează și în activitățile metodice cu profesorii de specialitate realizate la nivelul municipiului.

Impactul proiectului atât asupra beneficiarilor direcţi ( 900 de elevi) cât şi a celor indirecţi (respectiv cadrele didactice din școlile pilot, membrii Consiliilor de Administrație,  membrii comisiilor de specialitate, Comitetele Reprezentative ale Părinților din școlile pilot) se referă la stimularea implicării reflexive în procesul de selecție a traseului educațional al elevilor, în cunoștință de cauză,  în identificarea domeniilor de interes pentru viitoarea profesie, a meseriei adecvate în conformitate cu profilul psihologic și intelectual al elevilor, al competențelor lor, precum și al rolurilor pe care aceștia și le pot asuma.

                Proiectul „Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean” beneficiază de susţinerea şi promovarea  partenerilor externi: Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă în Educaţie – ADDE, Casa Corpului Didactic – CCD ( unele dintre unităţile şcolare pilot sunt filiale CCD) și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, prin serviciile de orientare și consiliere a carierei și accesului neîngrădit oferit elevilor, părinților și profesorilor la aceste servicii..

Planul de promovare al proiectului se referă la o activitate de proiect în care echipa de proiect participă împreună cu partenerii externi  la crearea materialelor de promovare a acestuia (revista meseriilor de pe piața muncii bucureștene, roll-up-uri, mape, etc.)  şi la organizarea conferinței de deschidere a proiectului și a conferinţei finale, de închidere a proiectului.  Materiale de promovare a proiectului  vor fi popularizate pe toată perioada de desfăşurare a proiectului la nivelul grupului ţintă,  cât şi la nivelul tuturor partenerilor implicaţi – PROEDUS CIVITAS – PMB,  ISMB, CCD, CMBRAE, ADDE – pe site-urile acestora, în presă şi la TV.  Fiecare partener va prezenta și disemina rezultatele în propria lui zonă de activitate, asigurându-se că proiectul și rezultatele acestuia sunt răspândite la nivelul întregii comunități locale, folosind rețele locale, date de contact, site-uri de discuții și socializare, face-book etc. Ca o diseminare directă a rezultatelor proiectului, participanții din grupul țintă, vor fi încurajați să vorbească cu privire la rezultatele proiectului, la nivelul comunității, în alte școli sau alte instituții publice.

Planul de diseminare a proiectului are în vedere 2 etape de lucru:

 1.  La nivelul grupului ţintă se va realiza analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor şi a interviurilor care vor fi realizate pe perioada desfăşurării atelierelor de lucru şi cu ocazia conferinţei finale.
 2. Echipa de implementare de la nivelul ISMB  va realiza un raport de evaluare pe baza feed-back-urilor grupului ţintă, care va fi transmis ulterior în instituţiile de învăţământ implicate şi prezentat în Consiliile Administrative, în Consiliile profesorale, în Consiliile reprezentanţilor părinţilor şi elevilor, pe site-urile şcolilor, cât şi în revistele acestora. Raportul de evaluare va fi diseminat şi la nivelul partenerilor externi implicaţi – ADDE, CMBRAE şi CCD.
 3. Responsabilul informare şi promovare din cadrul proiectului va elabora și publica în presa locală un articol cu privire la rezultatele și impactul proiectului asupra sistemului educațional preuniversitar bucureștean.

Afis
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/AFIS.pdf

Prezentare proiect
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/CIVITAS.pdf

Conferinta de inchidere
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/CIVITAS_conferinta_incheiere_proiect.pdf

Facebook
https://www.facebook.com/pg/scoala24bucuresti/photos/?tab=album&album_id=1725896000992278

Galerie Imagini