Despre Noi

Scopul ADDE:

formarea capitalului uman în concordanţă cu exigenţele tehnologice, economice, ecologice, informaţionale şi morale actuale  în vederea promovării dezvoltării pentru oameni şi prin oameni ca premisă a dezvoltării durabile

Toate activităţile ADDE converg către obiectivul major- dezvoltarea durabilă, care nu se poate realiza fără o resursă umană pregatită să depaşească toate provocările prezente şi viitoare şi care să acţioneze responsabil faţă de generaţiile următoare. Asociaţia este determinată nu doar să preia modele de bune practici de la partenerii europeni, ci să-şi aducă propria contribuţie promovand alături de aceştia proiecte de succes în parteneriat. ADDE are încredere deplină în competenţele, experienţa şi implicarea membrilor săi în proiecte europene.

Obiectivele asociaţiei

 • Elaborarea, promovarea şi realizarea de programe priviind specializarea şi perfecţionarea membrilor săi în domeniile de interes ale Asociaţiei;
 • Promovarea şi susţinerea participării membrilor asociaţiei precum şi a altor persoane care activează în domeniile de interes ale asociaţiei la manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii, târguri, expoziţii, festivaluri, sau alte reuniuni), culturale, artistice din ţară şi străinatate, în domeniile sale de interes;
 • Organizarea unor manifestări culturale, artistice şi ştiinţifice prin care să se descopere şi să se dezvolte noi talente de către membrii asociaţiei şi care  să fie promovate, Asociaţia organizând sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, concursuri, serbări, concerte, festivaluri, etc.;
 • Iniţierea şi participarea la organizarea de tâguri şi expoziţii;
 • Participări ale membrilor la festivaluri, târguri şi expoziţii internaţionale organizate atât în ţară cât şi în  străinatate;
 • Realizarea unui site propriu pentru prezentarea activităţii membrilor şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • Promoarea cooperării cu structuri similare, din ţară şi din alte ţări şi intreţinerea de relaţii directe cu acestea precum şi cu organizaţiile internaţionale din domeniile de interes ale asociaţiei;
 • Elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea şi participarea la derularea programelor transfrontaliere şi europene în domeniile de interes ale asociaţiei;
 • Dezvoltarea de parteneriate europene în vederea amplificării dimensiunii europene a sistemului educaţional românesc;
 • Stimularea tinerilor capabili de performanţe prin oferirea de burse de studiu, distincţii şi premii în bani şi / sau în natura;
 • Organizarea unor schimburi de experienţă pentru membri asociaţiei, atât la nivel naţional cât şi internaţional;
 • Asocierea, colaborarea, afilierea cu alte persoane juridice non-profit din ţară şi străinătate, în scopul realizării, scopului şi obiectivelor asociaţiei;
 • Facilitarea accesului la informare al membrilor Asociaţiei şi al persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire şi informare în domeniile de interes pentru asociaţie;
 • Editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv de publicaţii sub egida Asociaţiei;
 • Achiziţionarea unui fond de carte , publicaţii şi dotări , pentru realizarea scopului Asociaţiei în interesul membrilor acesteia precum şi în interesul altor persoane care activează în domeniile de interes ale asociaţiei;
 • Infiinţarea unui club pentru întrunirile membrilor Asociaţiei, precum şi pentru invitaţii acestora;
 • Susţinerea acţiunilor de prevenire şi combatere a fenomenelor negative din societate precum poluarea mediului înconjurator, violenţa, consumul de alcool, consumul de droguri, traficul de persoane, etc;
 • Accesarea fondurilor europene pentru proiecte educaţionale, dezvoltare şi formare perofesională;
 • Colaborarea cu cu reprezentanţii administraţiilor locale, inspectoratelor şcolare şi alte instituţii pentru realizarea de proiecte şi programe educaţionale;
 • Alte activităţi în vederea îndeplinirii, scopului şi obiectivelor asociaţiei.

Principalele domenii de activitate sunt:

 • furnizarea de servicii sociale;
 • derularea de activităţi care au ca obiectiv dezvoltarea durabilă;
 • educaţie şi responsabilizare civică;
 • formare profesională;
 • salvarea şi promovarea tradiţiilor româneşti;
 • dezvoltarea sectorului neguvernamental şi a responsabilităţii sociale

Asociatia doreste sa-şi consolideze statutul de actor relevant în dezvoltarea şi incluziunea socială a tinerilor, este furnizor autorizat de formare profesională continuă a adulţilor pentru programe de iniţiere, calificare şi perfecţionare. Asociaţia este recunoscută pentru preocupările pe care le are în domeniul dezvoltării resurselor umane proprii, ale partenerilor, precum şi a celor din comunităţile în care activează. ADDE a elaborat şi distribuit manuale pentru cursurile acreditate, ghiduri, proceduri de lucru cu mediul intern şi extern, regulamente tehnice şi financiare, instrumente standardizate pentru managementul serviciilor sociale şi al proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

Atât membrii organizației cât și grupurile țintă cărora li se adresează promovează  diversitatea culturală, multiculturalitatea și incluziunea socială și valori precum toleranță, nediscriminare, diversitate culturală.

Echipa noastră este alcătuită din specialişti cu o bogată experienţă în domeniul lor de referinţă: managementul proiectelor, formare profesională continua a adulţilor, furnizarea de servicii integrate pentru grupuri vulnerabile, management organizaţional, elaborare şi implementare de proiecte pentru  consultanţă  şi asistenţă tehnică în constituirea de parteneriate publice-private, elaborarea de metodologii, regulamente, proceduri de lucru cu mediul intern şi extern. Avem membri în cadrul organizației care  activează în sistemul național de educație, a căror  expertiză  este foarte utilă în cadrul  proiectelor derulate . De asemenea, avem membri care sunt experți implicați  în proiectele europene al căror obiectiv a fost  orientarea școlară și profesioanală a tinerilor pe piața muncii.