Educarea elevilor pentru economia circulară – economie care produce zero deșeuri

Proiectul „Educarea elevilor pentru economia circulară – economie care produce zero deșeuri” își propune să crească informarea a 900 de elevi din 30 de școli din Municipiul București, cu privire la economia circulară, prin intermediul educației non formale. În raportul de cercetare realizat în 1976 de  Walter Stahel și Genevieve Reday  pentru Comisia Europeană și numit „Potențialul de a Substitui Forța de Lucru Umană pentru Energie”, cei doi cercetători au schițat viziunea unei bucle economice (sau economiei circulare) și efectul său asupra creării de locuri de muncă, a competitivității economice, a economisirii resurselor și a prevenirii risipii. Din aceasta perspectiva educația pentru economia circulară joaca un rol-cheie în procesul instructiv-educativ și schimbarea comportamentului educabililor față de mediu prin abordări pozitive.  Prezentul proiect vizează următoarele domenii: sprijinirea cadrelor didactice în derularea activităților de educație non formală cu elevii  pentru acumularea de cunoștințe, dezvoltarea de abilități și formarea de competențe menite să îmbunătățească calitatea educației si să stimuleze inovația în sistemele educaționale în ceea ce privește educația pentru economie circulară.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Îmbunătățirea competențelor prin experimentarea de metode și practici inovative pentru educarea pentru economie circulară a 900 de elevi din 30 de unități de învățământ bucureștene;
 2. Elaborarea unui ghid metodologic în care sunt prezentate proiecte de activități non formale pentru educarea elevilor pentru economia circulară;
 3. Prezentarea de campanii de educare pentru economia circulară în comunități

Grupul  țintă este format din  900  de elevi din 30 de unități de învățământ pilot (câte 5 unități de învățământ pe sector). La nivelul fiecărei școli din cele 30 de școli pilot se vor alcătui 3 grupe a câte 10 elevi/grupă, care vor participa la activitățile practice de educație non formală privind economia circulară (câte 4 activități/grupa de 10 elevi, 1 h/activitate). În acest fel, cele 60 de activități proiectate, conform planurilor de lucru din Ghidul metodologic, vor fi pilotate, de către cei 30 de profesori din școlile pilot.

Activități:

 • Organizarea conferinței de deschidere a proiectului;
 • Realizarea programului de activități al proiectului (atelierele de lucru pentru elaborarea Ghidului metodologic și activitățile practice non formale realizate cu elevii din grupul țintă);
 • Selectarea grupului țintă, 900 de elevi la nivelul celor 30 de unități;
 • Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru cei 900 de elevi, necesare pentru eliberarea diplomelor de participare la proiect;
 • Împărțirea grupului țintă din școlile pilot în câte 3 grupe, fiecare cu câte 10 elevi, care vor participa la activitățile practice non formale;
 • Realizarea bazei de date a grupului țintă (900 elevi);
 • Ateliere de lucru pentru crearea ghidului metodologic cu activități non-formale pentru educarea elevilor privind economia circulară. Se vor realiza 6 grupuri de  lucru, câte un grup pe sector, formate din 5 persoane/grup, cadre didactice și un facilitator de la partenerul extern ADDE.  Atelierele se vor desfășura în următoarele locații: Colegiul Național ”Ion Neculce”, sector 1; Școala Gimnazială nr. 24, sector 2; Liceul bilingv ”Decebal”, sector 3;  Școala Gimnazială ”Emil Racoviță” , sector 4; Școala Gimnazială ”George Călinescu”, sector 5; Școala Gimnazială nr. 168, sector 6. Pentru realizarea produsului propus în cadrul atelierelor, sunt necesare următoarele materiale: hârtie format A4 – 6 topuri,  coli flipchart, 1 set de markere, 1 memory stick/locație de 64 GB. În fiecare atelier de lucru se vor proiecta 10 activități/grup de lucru. Ghidul metodologic va fi tipărit cu ISBN după pilotarea activităților practice în cele 30 de școli pilot.
 • Elaborarea ghidului metodologic pentru educarea copiilor privind economia circulară (planurile de activități non formale, proceduri de realizare-evaluare);
 • Campania ”Economia circulară pentru dezvoltare durabilă”
 • Derularea activităților practice cu elevii în 30 școli din Municipiul București (câte 5 școli/sector). Fiecare activitate practică din cele 60 de activități prezentate în ghidul metodologic se va desfășura pe parcursul unei ore. Cu fiecare grupă de elevi se vor desfășura 4 activități de câte o oră fiecare.
 • Distribuirea ghidului metodologic cu activități non-formale pentru educarea elevilor privind economia circulară în format electronic către școlile pilot din Municipiul București;
 • Elaborarea chestionarelor de impact şi aplicarea acestora copiilor/elevilor din grupul țintă;
 • Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație și al Consiliului Inspectorilor, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanților Elevilor, în revistele școlilor și pe site-urile școlilor pilot, în presă și la TV.
 • Organizarea conferinței de închidere a proiectului.
 • Exploatarea rezultatelor proiectului către toți elevii din școlile pilot/alte unități de învățământ din Municipiul București

 

Relevanţa proiectului

 • Proiectul realizat va însemna o oportunitate pentru dezvoltarea ofertei educaționale pentru 30 de unități de învățământ din Municipiul București, prin realizarea de activități de educație non formală în domeniul economiei circulare și oferirea instrumentelor necesare cadrelor didactice din toate domeniile curriculare ale școlii pentru desfășurarea de activități practice relevante, care să le transmită elevilor cunoștințele și să le formeze abilitățile pentru protecția mediului prin reciclarea deșeurilor. La sfârșitul proiectului, profesorii vor ști să gestioneze organizarea de activități teoretice și practice care să asigure protecția mediului prin reciclarea deșeurilor, să colaboreze cu alți profesori din alte unități de învățământ, să-și asume responsabilitățile într-un parteneriat, să respecte regulile de comportament în interiorul echipei, să utilizeze informații actuale și tehnologia comunicării pentru activități didactice, pentru a motiva elevii să dorească să afle mai multe.
 • Rezultatele și beneficiile la nivel individual și instituțional sunt multiple: prin intermediul proiectului vor fi cunoscute și comparate modelele educaționale si strategiile de predare și activități practice pentru protecția mediului si reciclarea deșeurilor, schimb de idei, diversificarea situațiilor de învățare, acces la materiale didactice noi, dezvoltarea competențelor profesionale și diversificarea activităților practice, cu un suport tehnologic modern.
 • Nivelul atitudinal va crește si va susține motivația cadrelor didactice și a elevilor utilizând noi provocări, idei și sprijin reciproc în cadrul parteneriatului.
 • Proiectul va conduce la experiențe de învățare noi, noi practici de predare concepute pentru a motiva elevii și a încuraja implicarea lor, de a facilita dezvoltarea de noi competențe și abordări referitoare la conservarea mediului și a reciclării pentru asigurarea dezvoltării durabile a societății contemporane.
 • Acest proiect va avea un potențial transfer al rezultatelor cantitative și calitative care pot fi exploatate de către alte cadre didactice cu alte grupuri de elevi, el poate fi adaptat la contextele lor, resursele și interesele lor specifice.
 • Este o oportunitate de învățare pentru elevii din grupul țintă precum și prin construirea unui mijloc de comunicare virtuală cooperare, schimb de experiență, inspirație. Evaluarea si furnizarea de feedback va duce la o legătură reală între grupul țintă și profesorii coordonatori ai activităților practice, la dorința de realizare de noi proiecte în viitor.
 • Asociația ADDE va putea stabili legături cu instituții de învățământ pentru educarea copiilor/tinerilor în domeniul dezvoltării durabile din perspectiva economiei circulare. În urma acestui proiect, ISMB își va spori capacitatea organizațională, va dobândi noi metode și tehnici instituționale de implementare a proiectului la nivelul comunității educaționale a Municipiului București, va creste capacitatea acesteia de a acces la alte fonduri, va stabili relații de cooperare cu alte instituții care poate sa reprezinte o bază pentru un viitor parteneriat în diferite domenii de interes, va crește capacitatea lor de a lucra în parteneriat, va îmbunătăți relația profesională dintre ISMB, ADDE și scoli, va oferi progres. Alte beneficii ale proiectului:
 • Dezvoltarea abilităților creative ale cadrelor didactice
 • Găsirea un mod atractiv de a stimula cunoașterea mediului înconjurător si de a dezvolta tehnici si practici pentru protecției acestuia prin reciclarea deșeurilor.

Descoperirea unei noi abordări de predare privind protecția mediului înconjurător prin reciclarea deșeurilor

 • Noi strategii pentru implicarea elevilor și profesorilor în organizarea de activități teoretice și, mai ales, practice pentru protecția mediului înconjurător, reciclarea deșeurilor și asigurarea dezvoltării durabile

Deschiderea către comunitate, impactul scontat și diseminarea proiectului

Prin proiect se dorește a se contribui la crearea de modele de lucru și la construirea unui cadru adecvat de colaborare între toți actorii (ONG, instituții de învățământ) implicați în protecția mediului ambiant, reciclarea deșeurilor și în promovarea dezvoltării durabile pentru creșterea calității vieții.

Realizarea ghidului metodologic de educare a elevilor privind economia circulară va permite chiar elaborarea de strategii educaționale la nivelul tuturor instituțiilor furnizoare de educație, pentru promovarea dezvoltării durabile din perspectiva economiei circulare.

Organizarea de campanii de educație pentru economia circulară evidențiază un parteneriat local activ pentru utilizarea durabilă a resurselor și conservarea mediului înconjurător.

Instituțiile participante la proiect își vor îmbunătăți imaginea și influența la nivelul comunității locale, la nivelul școlilor din comunitate și a altor ONG-uri, care vor câștiga încredere în aceste  instituții și vor fi interesate în dezvoltarea de noi parteneriate locale.

Totodată, proiectul este în concordanță și sprijină politica Ministerului Educației Naționale de promovare și susținere a educației copiilor/tinerilor pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă.

Planul de promovare al proiectului se referă la o activitate de proiect în care echipa de proiect participă împreună cu partenerii externi  la crearea materialelor de promovare a acestuia (ghidul metodologic de educare a copiilor/tinerilor pentru economie circulară, materiale de educare și promovare realizate în cadrul Campaniei ”Economia circulară pentru dezvoltare durabilă”)  și la organizarea conferinței de deschidere a proiectului și a conferinței finale, de închidere a proiectului.  Materialele de promovare a proiectului  vor fi popularizate pe toată perioada de desfășurare a proiectului la nivelul grupului țintă,  cât și la nivelul tuturor partenerilor implicați – PROEDUS CIVITAS – PMB,  ISMB, ADDE – pe site-urile acestora, în presă și la TV.  Fiecare partener, cât și școlile pilot, vor prezenta și disemina rezultatele în propria lor zonă de activitate, asigurându-se că proiectul și rezultatele acestuia sunt răspândite la nivelul întregii comunități locale, folosind rețele locale, date de contact, site-uri de discuții și socializare, Facebook etc. Ca o diseminare directă a rezultatelor proiectului, participanții din grupul țintă, vor fi încurajați să vorbească cu privire la rezultatele proiectului, la nivelul comunității, în alte școli sau alte instituții publice.

Planul de diseminare a proiectului are în vedere 2 etape de lucru:

 1.  La nivelul grupului țintă se va realiza analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor care vor fi realizate pe perioada desfășurării atelierelor de lucru și cu ocazia conferinței finale.
 2. Echipa de implementare de la nivelul ISMB  va realiza un raport de evaluare pe baza feedback-urilor grupului țintă, care va fi transmis ulterior în instituțiile de învățământ implicate și prezentat în Consiliile de Administrație, în Consiliile profesorale, în Consiliile reprezentanților părinților și elevilor, pe site-urile școlilor pilot. Raportul de evaluare va fi diseminat și la nivelul partenerilor externi implicați – ADDE.

Responsabilul informare și promovare din cadrul proiectului va elabora și publica în presa locală un articol cu privire la rezultatele și impactul proiectului asupra sistemului educațional preuniversitar bucureștean.

Info proeict
http://cerculvalahia.ro/proiect-educarea-elevilor-pentru-economia-circulara-economie-care-produce-zero-deseuri/

Conferinta de lansare
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/2017/prezentare_proiet.pdf

Conferinta de inchidere
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/CIVITAS/2017/economia_circulara_conf_inchidere.pdf

Galerie Imagini