Integrarea instrumentelor TIC în procesul educațional

“Integrarea instrumentelor TIC în procesul educational” acreditat prin OMEN Nr. 5046/06.09.2018, 15 credite profesionale transferabile (60 ore); Grup tinta: Personal didactic din învăţământul preuniversitar

Programul de formare propus corespunde rigorilor impuse prin Legea Educației Naționale şi a Ordinului nr. 5564 din 07.10.2011 emis MECTS, modificat prin OMECS 5387/30.09.2016.

La nivelul conţinutului, se remarcă noutatea, calitatea şi diversitatea informaţiei, asigurată de specialiştii pentru acest domeniu. La nivelul activităţilor propriu-zise, se remarcă diversitatea şi caracterul interactiv al metodelor de structurare a cunoştinţelor şi de formare a competenţelor, modalităţi diverse de evaluare şi autoevaluare a competenţelor.

Nevoile învăţământului românesc impun configurarea unui model al procesului educaţional care să fie în acord cu noile cerinţe de pe piaţa muncii. În ultimele decenii, tehnologiile informaționale și de comunicare au revoluționat majoritatea domeniilor de activitate de la agricultură la industrie, comerț, medicină și învățământ. Implementarea TIC în sistemul educațional va conduce la schimbarea rolului pe care cadrele didactice le au în procesul de predare-învățare. Pentru dezvoltarea profesională a personalului implicat în educaţie sunt necesare cunoștințe avansate (securitate, administrare de rețele), dar mai ales este necesară consolidarea cunoștințelor de bază – sisteme de operare, procesare de text, foi de calcul, baze de date și implementarea lor în mod curent în procesul de predare-învățare.

Se conturează astfel principii care să intemeieze schimbarea de mentalitate în privinţa nevoii de formare continuă,  participarea directă şi constructivă la propria formare. Curricula programului de formare este una personalizată pentru nevoile cursanţilor, ea adaptează problematica formării atât la specificul local cât şi la provenienţa formabililor din grupul ţintă, ţinând cont de nivelul de cunoaştere cât şi de nevoile cursanţilor.

Programul „Integrarea instrumentelor TIC în procesul educaţional” se adresează tuturor categoriilor de personal didactic şi se încadrează în sfera educaţiei permanente, având ca scop formarea continuă pentru optimizarea exercitării funcţiei formative, de comunicare şi relaţionare intra – intersistemică prin formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preunivesitar în scopul integrării metodelor şi tehnologiilor intercative în procesul educaţional.

Cursul este structurat pe două module  cu opt teme de formare, fiecare dintre acestea propune pe lângă aspectele teoretice si multe activități practice, prin care cursanții au oportunitatea de a-şi dezvolta competenţe specifice personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile a cadrelor didactice cu ajutorul instrumentelor digitale.

Cursul se desfasoara online. Are durata de 60 ore, din care 31 ore meeting online si 29 ore online learning (31 ore intalnire meet cu formatorul, 29 ore pt rezolvarea temelor si realizarea portofoliului).

Durata in online meeting este de 7 zile ( de luni pana vineri in intervalul 16:00 – 20:00, iar in ziua de sambata in intervalul 9:00 – 17:00.

Nr de persoane maxim pt o grupa este de 35.

Forma de evaluare este prin prezentarea unui portofoliu ( se posteaza pe platforma google – classroom), iar cursantii nu participa la evaluare. Evaluarea va avea loc la 15-18 zile de la finalizarea cursurilor meeting online.

Pretul cursului „Integrarea instrumentelor TIC în procesul educaţional” este de 650 lei.

Exista posiblitatea ca pentru contravaloarea integrala a voucherelor (1000 lei) sa va oferim un pachet de formare constituit din doua cursuri: „Integrarea instrumentelor TIC în procesul educaţional” si, la alegere, unul dintre cursurile “<A doua șansă> în educație, o șansă pentru societate” (OME 3559/ 29.03.2021) sau ”Stop bullying prin educație pentru cetățenie democratică în unitățile școlare” (acreditat prin OM 4482/ 15.07.2019).

Toate cursurile de mai sus sunt acreditate si au cate 15 credite profesionale transferabile.

Dorim sa realizam inceperea cursurilor pentru TIC in data de 2 septembrie 2021, iar evaluarea in data de 25 septembrie 2021.

Cu speranta ca oferta noastra vi se pare atractiva, va asteptam la inscriere.

Galerie Imagini
Formular de înscriere