Stop bullying prin educație pentru cetățenie democratică în unitățile școlare

“Stop bullying prin educaţie pentru cetăţenie democratică în unităţile școlare” acreditat prin OMEN Nr.  4482/15.07.2019, 15 credite profesionale transferabile (60 ore); Grup tinta: Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul Preuniversitar

Nevoile învăţământului românesc impun configurarea unui model al profesiei de cadru didactic  în termenii de asigurarea a unui act educațional în care elevii să se simtă în siguraanță, iar profesia presupune un set de cunoştinţe şi competenţe descrise şi structurate într-un model profesional articulat prin standardele profesionale. Acest model justifică concepţia programului şi se regăseşte în nevoile grupului ţintă.

Se conturează astfel principii care să intemeieze schimbarea de mentalitate în privinţa nevoii de formare continuă,  participarea directă şi constructivă la propria formare.

Curricula programului de formare este una personalizată pentru nevoile cursanţilor, ea adaptează problematica formării atât la specificul local cât şi la provenienţa formabililor din grupul ţintă, ţinând cont de nivelul de cunoaştere cât şi de nevoile cursanţilor.

Scopul programului constă în formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare  personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea desfăşurării eficiente a acțiunilor și activităților pentru  realizarea obiectivelor  unității de învățământ. Îmbunătăţirea competențelor cadrelor didactice de a oferi o educație de calitate copiilor care provin din mediile dezavantajate prin adaptarea predării – învățării – evaluării și a activităților extrașcolare la diversitatea nevoilor identificate ale elevilor

Programul de formare are umătoarele finalităţi:

  1. Identificarea principalelor cauze ale fenomenului de bullying în vederea asigurării unui act educaţional de calitate pentru o cetățenie democratică
  1. Schimbarea comportamentală şi atitudinală în vederea creşterii profesionalizării actului educaţional pentru o cetățenie democratică

Obiectivele generale ale programului de formare sunt:

  1. Familiarizarea cursanților cu conceptele specifice în identificarea și definirea violenței umane din perspectivă socio-psihologică și educațională;
  2. Soluționarea situațiilor conflictuale, în urma investigării, prin mediere și negociere, în vederea asigurării unui climat de încredere și responsabilitate a procesului de învățare/dezvoltare;
  3. Aplicarea de metode și programe de intervenție socială și educativă în scopul adaptării ți integrării sociale și socio-profesionale;
  4. Proiectarea unui demers educativ, valorificând principiile specifice educației pentru o cetățenie democratică, în vederea combaterii bullyingului în unitățile școlare
Galerie Imagini
Formular de înscriere