Managementul clasei de elevi în contextul utilizării de metode și tehnologii interactive

“Managementul clasei de elevi în contextul utilizării de metode şi tehnologii interactive” acreditat prin OMEN Nr. 3136/25.01.2017, 15 credite profesionale transferabile (60 ore); Grup tinta: Personal didactic de predare, personal didactic auxilar şi personal didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar

Necesitatea organizării programului de formare Managementul clasei de elevi  ȋn contextul utilizării  de metode şi tehnologii interactivese fundamenteză atât pe rezultatele analizei nevoilor de formare,  cât şi pe preocupările eduacaționale ale politicilor Uniunii Europene şi a proiectelor şi cercetărilor realizate de către Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Stiinţifice  privind nevoia de perfecţionare a cadrelor didactice în utilizarea de metode şi tehnologii interactive în ceea ce priveşte managementul clasei de elevi.

Programul îşi  propune identificarea şi accesarea unor resurse moderne – din domeniul educaţiei non-formale şi din domeniul TIC  – privind dinamica strategiilor de intervenţie de la nivelul procesului de management al clasei de elevi, din perspectiva necesităţii corelării programelor şcolare cu cerinţele pieţei muncii. Se are în vedere relaţia dintre abilităţi/deprinderi/competenţe (educaţia tradiţională) vs. “unităţi de competenţe” ale educaţiei ȋn general, refeitor la modul în care va arăta în viitor piața muncii. Comparând cele două liste de abilităţi cerute de piața muncii în 2015 și 2020 se obsevă modificarea graniţelor între Ce ştii să faci? ( aspectele cognitive, teoretice) şi Cum ştii să faci? (aspect practice, aspecte care antrenează profilul de personalitate, în care accentual se pune pe unităţi de competenţe.) Din această perspectivă Modulul al II-lea îşi propune să semnalizese modalităţi concrete prin care unităţile de competenţe pot fi exersate la clasă şi integrate firesc în procesul de predare-învăţare-evaluare. Cu siguraţă că Viitorul ca fi atât digital cât şi empatic sau …nu va exista.

Scopul programului constă în formarea şi dezvoltarea abilităților şi competențelor necesare personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea utilizării de metode şi strategii interactive la nivelul managementului clasei de elevi.

Obiectivele programului

  • Să identifice principalele strategii de intervenţie de la nivelul procesului de management al clasei de elevi
  • Să manifste interes în ceea ce priveşte schimbarea comportamentală şi atitudinală în vederea creşterii gradului de implicare în adoptarea deciziilor şi a strategiilor non-conflictuale de la nivelul clasei de elevi prin utlizarea de metode de educaţie non-formală
  • Să-şi însuşească cunoştinţe şi să acumuleze deprinderilor practice privind modalităţi concrete de aplicare TIC în procesul de predare-învăţare -evaluare

Programul de formare este proiectat modular cu umătoarele finalităţi:

  • Identificarea principalelor strategii de strategiilor de intervenţie de la nivelul procesului de management al clasei de elevi.
  • Schimbarea comportamentală şi atitudinală în vederea creşterii gradului de implicare în adoptarea deciziilor şi a strategiilor non-conflictuale de la nivelul clasei de elevi prin utlizarea de metode de educaţie non-formală
  • Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de predare-învăţare –evaluare
Galerie Imagini
Formular de înscriere